Sonya Bogdanova: Ganzfeld Test No. 3 (May 15th, 2020, 3PM)